31.03.2016

TÜRK EDEBİYATINDA YAZILI ESERLERDE İLKLER ÖZET HALİNDE

TÜRK EDEBİYATINDA YAZILI ESERLERDE İLKLER ÖZET·        İlk yerli tiyatro eseri:       Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

·        İlk yerli roman:      Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

·        Batılı tekniğe uygun ilk roman:           Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu

·        İlk çeviri roman:    Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

·        İlk köy romanı:      Nabizade Nazım / Karabibik

·        İlk psikolojik roman:        Mehmet Rauf / Eylül

·        İlk realist roman :  Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

·        İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

·        İlk yarı resmi gazete :      Ceride-i Havadis

·        İlk edebî roman:    Namık Kemal / İntibah

·        İlk tarihi roman :   Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

·        İlk özel gazete :      Şinasi ile Agah EfendiTercüman-ı Ahval

·        İlk pastoral şiir :     A.Hamit Tarhan /Sahra

·        İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan:             Şinasî

·        Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci: Şinasi

·        Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan:         A.Hamit Tarhan/Eşber  

·        Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:   A. Hamit Tarhan / Nesteren

·        İlk bibliyografya:   Kâtip Çelebi / Keşfü’z Zünun

·        İlk hatıra kitabı:     Babürşah /Babürname

·        İlk hamse yazarı:   Ali Şir Nevai

·        İlk tezkire:   Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

·        İlk şiir antolojisi:   Ziya Paşa /Harabat

·        İlk atasözleri kitabı:         Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

·        İlk mizah dergisi:   Diyojen /Teodor Kasap

·        İlk hikâye kitabı:    A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

·        İlk fıkra yazarı:       Ahmet Rasim

·        İlk Türkçe yazılan ilk kitap:        Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

·        İlk siyasetname:    Yusuf Has HacipKutadgu Bilig

·        Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser:    Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig

·        İlk didaktik şiir örneği:    Kutadgu Bilig

·        Aruzla yazılan ilk eserimiz:       Kutadgu Bilig

·        İlk mensur şiir örneklerini veren:       Halit Ziya Uşaklıgil

·        Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan:       Mehmet Emin Yurdakul

·        İlk makale:  Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

·        İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk:        Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)

·        İlk seyahatname: Seydi Ali Reis / Miratül Memalik

·        İlk Edebiyat tarihçimiz  Abdulhalim Memduh Efendi

·        Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz:   Fuat Köprülü

·        Sahnelenen ilk tiyatro:   Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

·        Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret

·        Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı:  Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki

·        İlk natüralist eserimizin yazarı:           Nabizade Nazım / Zehra

·        Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi:   Nedim

·        Şarkı nazım türünü ilk kullanan:         Nedim

·        İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi:    Kamusul Alam

·        İlk sözlüğümüz:     Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk

·        İlk Türkçe sözlük:  Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki

·        İlk özdeyiş örneklerini veren:   Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

·        Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin:  Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)

·        Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem

·        Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden      Mehmet Emin Yurdakul

·        Konuşma diliyle yazılmış ilk hikâyenin yazarı:       Ömer Seyfettin

·        Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan:    A. Hamit Tarhan / Validem

·        İlk köy şiiri:  Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

·        İlk Türk alfabemiz:           Göktürk Alfabesi

·        Tekke şiirinin kurucusu:  Ahmet Yesevi

·        İlk Türk destanı:    Alp Er Tunga Destanı

·        Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan:      Namık Kemal

·        Bizde epik tiyatro türünün kurucusu:            Haldun Taner

·        İlk kadın romancımız:      Fatma Aliye Hanım

·        Süslü nesrin ilk temsilcisi:         Sinan Paşa

·        Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

·        Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan:         Şinasi

·        Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman:       H.E.Adıvar/Ateşten Gömlek

·        İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı:  Ahmet Vefik Paşa

·        Deneme türünün kurucusu:      Montaigne

·        İlk divan şairi:        Hoca Dehhani

·        Hikâyede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen   Refik Halit Karay

·        En başarılı psikolojik roman yazarımız:         Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

Designed by Templateism.